ติดต่อผู้ดูแลระบบ VDO Conference

ฝ่ายโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2965 

นายณรงค์พล  แสงธีรกิจ

นายวัชรินทร์  บุษดา

นายสมภพ  วงษ์เพชร์

แบบคำร้องขอใช้งานระบบ VDO Conference กรมชลประทาน