หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ วางแผน พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.2. ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณการและออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.4. อำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตามประเมินผล บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

1.6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน และพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรความถี่ระบบวิทยุสื่อสาร การขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ด้านระบบ VDO Conference และระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

2.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

2.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1. ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.2. วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

3.3. บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

3.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1. ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียงระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4.2. วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมรประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

4.3. บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

4.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Main Menu

xvideos hot porn xhamster

xxx video download
xxx video download xvideos.com
romanporn.com pornominutes.net duvpornxxx.com adultpornmovie.ws eniporn.com insexmovies.org xhaloporn.com xpornfly.com
xxxmeri.com xssn.net sextresss.xyz xvideosporn.club nesaporns.xyz
japanese mature yukiko fuse theif forced rape sex hottest ass tongue fuck
adult porn movie
indian porn
xvideos
xhamster
the best porno site
xnxx
chudai indian sex
xxx bf video
free xxx videos porn
xvideos
chudai porn

free xxx watch

xxx bf video

xxx porn

xxx sex
xnxx.com
xhamster

pornhub

porn watch
xvideos.com
chudai indian sex
xhamster

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube
xvideos