การเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการจากภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมโดยใช้วิทยุสื่อสาร


พิมพ์