ประกาศ รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2563

พิมพ์

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 17.00 น.

ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม.

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

1

  นางสาวอรทิมา  ยุ้งเกี้ยว

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  กองการเงินและบัญชี

2

  นายสรกฤตย์  ปิยฤทธิ์ฤาพงศ์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  สำนักกฎหมายและที่ดิน

3

  นายปรเมศวร์  สุวรรณจันทร์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  กองแผนงาน

4

  นายภาสกร  สรสุชาติ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  กองพัสดุ

5

  นายศิลา  ไทรโยคกิตติ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักเครื่องจักรกล

6

  นายอนุสรณ์  กอนแสง

  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักบริหารโครงการ

7

  นายภัทร  กันตะคุ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

8

  นายสืบพงศ์  อโนมาศ

  นายช่างชลประทาน

  สำนักวิจัยและพัฒนา

9

  นายวรัญญู  นาอุดม

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

10

  นายบุตรไตร  กาลาม

  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

11

  นายอรรถพล   ศิริสุวรรณ

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

12

  นายธนฤทธิ์  แสงกระจุย

  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

13

  นายศุภเดช  ศรีขุ่ย

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

14

  นายพลวัฒล์  จิกนอก

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

15

  นายวรรณธนะ  อ่ำห่วง

  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

16

  นายเรืองพล  โนฟอง

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักงานชลประทานที่ 1

17

  นายวงศธร  หลวงจันทะ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักงานชลประทานที่ 2

18

  นายสุริยันธ์  อุ่นมหาวรรณ์

  นายช่างไฟฟ้า

  สำนักงานชลประทานที่ 4

19

  นายชิษณุพงศ์  คามวัลย์

  นักประชาสัมพันธ์

  สำนักงานชลประทานที่ 5

20

  นายสำเนียง  จันทดวง

  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  สำนักงานชลประทานที่ 6

21

  นายไพบูลย์  ทองศรี

  ช่างก่อสร้าง ช 3

  สำนักงานชลประทานที่ 7

22

  นายศุภษร  วรโธยา

  ช่างชลประทาน

  สำนักงานชลประทานที่ 9

23

  นายกิตติพงษ์  พุกยี่

  ช่างไฟฟ้า  ช.3

  สำนักงานชลประทานที่ 10

24

  นายอานนท์  คลฑล

  นายช่างไฟฟ้า

  สำนักงานชลประทานที่ 11

25

  นายประเสริฐ  ช้อนสกุล

  ช่างเครื่องจักรกล ช.3

  สำนักงานชลประทานที่ 12

26

  นายบุญธรรม  ราชโสภา

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

  สำนักงานชลประทานที่ 13

27

  นายฐิติพงศ์  ม่วงทอง

  นายช่างไฟฟ้า

  สำนักงานชลประทานที่ 14

28

  นายสุนทร  สิงหะพล

  นายช่างไฟฟ้าปฏับัติงาน

  สำนักงานชลประทานที่ 15

29

  นายณัฐพงศ์  เกลี้ยงประไพ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักงานชลประทานที่ 16

30

  นายวิทวัส  พฤกษวานิช

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำนักงานชลประทานที่ 17