พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งาน ระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ 2563

พิมพ์

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2563