รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรม รถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายจรูญ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพการทดสอบการปฏิบัติงานรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก บริเวณแปลงนาสาธิต จากโดรน (Drone) มาแสดงในงานเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับชม ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจิก กรุงเทพฯ
ติดตั้งระบบภาพและเครื่องเสียง ห้องประชุม SWOC สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทีมงาน FAST-01 ทำการติดตั้งพร้อมทดสอบระบบภาพและเครื่องเสียง ณ ห้องประชุม SWOC สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2563 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผค.ทส. และทีมงานทำการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร (TS3) และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนระบบวิทยุสื่อสาร และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ผค.ทส.และทีมงาน ลงพื้นที่สนับสุนนระบบวิทยุสื่อสาร และเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
ติดตั้งระบบประชุมทางไกล VDO Conference ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 40/2563
วันที่ 6 ต.ค. 2563 ทีมงาน FAST 01 เดินทางจากกรมชลประทานสามเสน เพื่อติดตั้งระบบประชุมทางไกล VDO Conference ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 40/2563 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและเตรียมความพร้อมระบบ VDO Conference การประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล
วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผค.ทส. และทีมงาน ทำการควบคุมระบบ VDO Conference การการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยมี รธบ. เป็นประทานในการประชุม ร่วมกับผส.บอ ผส.ชป​ 2,3,4,6,7,8,9,10 และ ผส.คก. เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุม SWOC7 สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี
ให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
วันที่ 10 ก.ย. 2563 ทีมงาน ผค.ทส. ให้ความรู้ด้านวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารและลงแอพพลิเคชัน TS3 จังหวัดแพร่
วันที่ 27 ส.ค. 2563 ผค.ทส. และทีมงาน ได้ทำการ Test ระบบวิทยุสื่อสารและลงแอพพลิเคชัน TS3 พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของฝายแม่ยม ในเขตภาคเหนือตอนบน ของสถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้อยสัก อำเภอสอง จังหวัดแพร่
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 (สัญจรครั้งที่ 6) จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการคลินิกชลประทาน ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 (สัญจรครั้งที่ 6) ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี
การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และทีมงานทำการควบคุมระบบ VDO Conference และระบบเครื่องเสียง การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 5,6,7 และ 8 ณ ห้องประชุมลำน้ำพอง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน (สามเสน)
ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 สชป.1,2,3 และ 4
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม และทีมงานทำการควบคุมระบบ Conference และระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สชป.3 พิษณุโลก ในการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สชป.1,2,3 และ 4 โดยมี อธช. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายโทรคมนาคม ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน (สามเสน)
ลงพื้นที่เเตรียมความพร้อมรองนายกฯตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 30 มกราคม 2563 นายจรูญ แสนสุข (ผค.ทส.) และเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ลงพื้นที่เเตรียมความพร้อมถ่ายทอดข้อมูล เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ ตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ณ. คลองพระยาบรรลือ ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

TELECOMMUNICATION  SERVICE


แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ VDO Conference ฝ่ายโทรคมนาคม ภายใน 2965 | แจ้งปัญหาการใช้งานวิทยุสื่อสาร ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ภายใน 2485 | แจ้งปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) ภายใน 2401 | แจ้งปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) ภายใน 593, 467

RID. Radio online

วิทยุออนไลน์
รับฟังผ่านระบบ VPN กรมชลประทาน
Stream Name : Telecom RID


Online 8.30-9.00/12.00-13.00/16.00-16.30

| Booklets ICT

| Facebook Fanpage TCMD

| ปฏิทินการใช้บริการ VDO Conference

TELECOMMUNICATION  LINK

nulled scripts not pdf

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
85
174
1079
1286
5999
121859

Main Menu

xxx video download www xnxxcom
xxx video download nxxx video
xxx video download choda chodi video
xxx video download www xxxvideo in xnxx xvideos teen video sex3d
best sex
freexxxvideosporn
xxxsextresxxx
telexxxporn

pornvixxx.click

sexporndays.com hdpornmobile.biz sexmaxfree.xyz hpornvideo.com xpornrelax.com
realpornfilms.com
xvideos.com
romanporn.com pornominutes.net duvpornxxx.com adultpornmovie.ws eniporn.com insexmovies.org xhaloporn.com xpornfly.com
xvideos.com
xxxmeri.com xssn.net sextresss.xyz xvideosporn.club nesaporns.xyz toutpornxxx.org hotmomsteen.xyz
xhamster.com
japanese mature yukiko fuse theif forced rape sex hottest ass tongue fuck
sexporntubexxx.click asian babe porn