หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน และพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรความถี่ระบบวิทยุสื่อสาร การขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ด้านระบบ VDO Conference และระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

 

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Toogle Right