หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายโทรคมนาคม

1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ วางแผน พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

2. ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณการและออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

4. อำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตามประเมินผล บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

 

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Toogle Right