ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 5 เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2241 0020 ถึง 29 ต่อ 2401 / โทรสาร : 0 2243 1097, 0 2243 0966 / อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขติดต่อ
ฝ่ายโทรคมนาคม หมายเลขภายใน 2965
ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม หมายเลขภายใน 2485
ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) หมายเลขภายใน 2963 / สายตรง 0 2667 0963 
ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) หมายเลขภายใน 593, 467 / สายตรง 0 2583 8340