รายงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

1. ตัวชี้วัด ศทส-1.3 ระดับความสำเร็จของการบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ VDO Conference กรมชลประทาน

2. ตัวชี้วัด ศทส-7.1 ร้อยละของงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน โครงการศึกษา Mobile Streaming   

 

แผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำ ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

                     - โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้าน ICT

                     - โครงการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม

                     - โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์

                     - โครงการปรับปรุงระบบ VDO Conference