ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ วางแผน พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.2. ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ประมาณการและออกแบบงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม สนับสนุนภารกิจและเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.4. อำนวยการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตามประเมินผล บำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูล และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

1.5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

1.6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ฝ่ายแผนข่ายสื่อสารโทรคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน และพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบการจัดสรรความถี่ระบบวิทยุสื่อสาร การขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม ด้านระบบ VDO Conference และระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

2.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

2.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 1 (สามเสน) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1. ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.2. วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

3.3. บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

3.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ฝ่ายติดตั้งและปฏิบัติการสื่อสารที่ 2 (ปากเกร็ด) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1. ควบคุม ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบภาพและเสียงระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4.2. วางแผน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้รับสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมมรประสิทธิภาพ สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย

4.3. บริการรับ – ส่งข่าวสารทางโทรสาร วิทยุโทรคมนาคม และระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ เพื่อให้การบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม สามารถใช้งานสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4.4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจหลักวิชาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

4.5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด