ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300