หน้าแรก

 

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

เอกสารอนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference

หลักสูตรเทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( VDO Streaming)

      เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประจำปีงบประมาณ 2561

                                                        

                                           สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

         รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300